FANTASMA 1 (ジャンプコミックス)

賀来 ゆうじ
集英社
FANTASMA 1 (ジャンプコミックス)